Privacy verklaring

Deezz Fotografie, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en gevestigd aan Mr. Marijnenpark 11 6716 EK EDE, verwerkt persoonsgegevens van jou als je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons hebt verstrekt.

Wij vinden het belangrijk dat je weet wat we doen met jouw gegevens en waar we ze bewaren. We doen dat in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij bijvoorbeeld verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt in correspondentie en telefonisch contact
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze websites
 • Foto’s

Deezz Fotografie verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • We een overeenkomst met je kunnen sluiten zodra je ons boekt
 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Voor marketing-en promotiedoeleinden
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Deezz Fotografie verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Digitale foto’s worden op verschillende locaties opgeslagen:

 • Computer
 • Mobiele harddrive
 • in ons online fotogallery-systeem (Pixieset) (of Picture-Present)

We gebruiken jullie gegevens alleen en uitsluitend door en in het belang van Deezz Fotografie. We dragen nooit zomaar iets over aan derden (echter alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting). Wij beveiligen alle gegevens met unieke wachtwoorden zodat niemand erbij kan behalve wijzelf.

Daarnaast hebben wij met leveranciers verwerkingsovereenkomsten gesloten (of zijn we daar mee bezig of is de intentie daarvoor aanwezig), zodat er duidelijke afspraken zijn en jullie gegevens ook door hen nooit voor andere doeleinden zullen worden gebruikt.

Deezz Fotografie bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Foto’s die gemaakt zijn volgens opdracht worden gedurende 2 jaar bewaard of zoveel korter of langer als wordt overeengekomen. Foto's die we gebruiken voor marketingdoeleinden, award inzendingen of ons portfolio worden voor onbepaalde tijd bewaard.

Deezz Fotografie gebruikt cookies op haar website.

Deezz Fotografie verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Deezz Fotografie en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar fotodeezz@gmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Deezz Fotografie wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via fotodeezz@gmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Deezz Fotografie neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met fotodeezz@gmail.com