Algemene voorwaarden DEEZZ Fotografie

 

Algemeen

 • Ondanks de uiterste zorg die Nicole Dees bij het opstellen van de site van Deezz Fotografie aan de correctheid en volledigheid van haar website heeft besteed, kunnen er geen rechten worden ontleend aan de informatie vermeld op deze website.
 • Deezz Fotografie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van haar website of het gebruik van (beeld)informatie die op de website wordt verstrekt.

 Prijsopgaven, betalingen en prijzen

 • Alle begrotingen, prijsopgaven, offertes en aanbiedingen van Deezz Fotografie (in welke vorm dan ook) zijn vrijblijvend. De (koop)prijs luidt in euro’s.
 • Tenzij anders vermeld zijn de prijzen: 1. inclusief BTW 2. exclusief reiskosten 3. exclusief (eventuele) verzendkosten en parkeerkosten.
 • Betaling dienen te worden voldaan binnen 7 dagen na factuur datum.
 • De klant is zelf verantwoordelijk voor controle van de factuur op onjuistheden.
 • Digitale foto bestanden worden verstuurd binnen 3 werkdagen na ontvangst van de betaling.

Annuleringsvoorwaarden

 • Annuleren kan alleen schriftelijk of per e-mail.
 • Annuleren is kosteloos tot  24 uur van tevoren. Bij annulering minder dan 24 uur van tevoren, wordt het gehele tarief in rekening gebracht

Auteursrecht

 • Het auteursrecht op alle fotografische werken, gemaakt door Deezz Fotografie, ligt bij Deezz Fotografie. Voor publicatie in welke vorm dan ook is toestemming nodig van Deezz Fotografie en is er de plicht tot naamsvermelding.
 • De klant krijgt het gebruiksrecht over de geleverde fotografische werken. Deze gebruiksrechten zijn alleen van toepassing op privé gebruik. Het is niet toegestaan om foto’s te gebruiken voor zakelijke (commercieel en non-profit) doeleinden. Ook zijn publicaties in gedrukte media niet toegestaan.

Naamsvermelding

 • De naam van Deezz Fotografie dient duidelijk vermeld te worden bij iedere vorm van  publicatie. De verkleinde foto’s die worden geleverd via mail-wetransfer mogen gebruikt worden op Facebook of andere social media, mits naamsvermelding in tact

Promotie

 • Deezz Fotografie houdt zich het uitdrukkelijke recht voor om fotografisch werk voor eigen promotie te gebruiken. Hieronder valt o.a het plaatsen van foto’s op de website, weblog, social media of andere vormen van promotie. Bezwaren tegen dit gebruik dienen voorafgaand aan de fotosessie expliciet per e-mail te worden gemeld.

Aansprakelijkheid

 • Deezz Fotografie is niet aansprakelijk voor enige schade welke voor de wederpartij is ontstaan, tenzij er sprake is van grove nalatigheid of opzet aan de zijde van Deezz Fotografie of door haar ingeschakelde personen. De aansprakelijkheid is in dit geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag, dan wel, indien en voor zover er sprake is van verzekerde schade, tot de hoogte van het onder de verzekering uitgekeerde bedrag.

Klachten

 • Klachten inzake door Deezz Fotografie geleverde fotografische werken dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 10 werkdagen na levering, schriftelijk of per mail te worden ingediend. Eventuele klachten zullen naar alle redelijkheid worden beoordeeld en in geval van een gegronde klacht, zal binnen redelijke termijn een passende  oplossing worden aandragen.

Bij het maken van een afspraak gaat de klant akkoord met bovenstaande algemene voorwaarden

Deezz Fotografie –Juli 2016- www.deezz.nu

 

Bedrijfsgegevens:

 • KvK 50201883
 • BTW nummer 1293.77.090.B.01
 • Postadres Mr. Marijnenpark 11 6716 EK Ede
 • 0318-626251
 • ING Bank NL12INGB0009174743